تخم مرغ نطفه دار

شرکت مرغ پرور بنا به درخواست مشتریان و عموما با هدف صادرات به کشورهای همسایه خصوصا کشورهای آسیای میانه تخم مرغ نطفه دار نژاد راس را در بسته بندی های مناسب صادراتی و تحت شرایط حمل و نقل ایمن در اختیار مشتریان خود قرار می دهد .این تخم مرغ ها که در واحد های مرغ مادر به تولید میرسند این تخم مرغ ها قبل از بسته بندی و ارسال مورد نظارت دقیق و گرید بندی قرار می گیرد و طبق دستورالعمل فنی مناسب به مقصد کشور های همسایه حمل می گردند تا در این پروسه دچار کمترین میزان افت هچ گردند.