مرغ آماده کشتار

بخشی از جوجه های تولید شده در کارخانه جوجه کشی در واحدهای گوشتی شرکت و یا تحت اجاره شرکت پرورش می یابند که در این بخش مرغ گوشتی زنده برای ورود به بازار مصرف در اختیار کشتارگاههای استان مرکزی و استانهای همجوار قرار می گیرد . این محصول بدلیل اینکه تحت کنترل و نظارت مستقیم شرکت بر بهداشت و جیره غدایی و سایر موارد فنی از مزرعه مرغ مادر گرفته تا تولید جوجه یکروزه و نیز پرورش مرغ گوشتی از کیفیت قابل توجهی برخوردار می باشد.