House Building

مرغ آماده کشتار

بخشی از جوجه های تولید شده در کارخانه جوجه کشی در واحدهای گوشتی شرکت و یا تحت اجاره شرکت پرورش می یابند که در این بخش مرغ گوشتی زنده برای ورود به بازار مصرف در اختیار کشتارگاههای استان مرکزی و استانهای همجوار قرار می گیرد . این محصول بدلیل اینکه تحت کنترل و نظارت مستقیم شرکت بر بهداشت و جیره غدایی و سایر موارد فنی از مزرعه مرغ مادر گرفته تا تولید جوجه یکروزه و نیز پرورش مرغ گوشتی از کیفیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

تخم مرغ نطفه دار

شرکت مرغ پرور بنا به درخواست مشتریان و عموما با هدف صادرات به کشورهای همسایه خصوصا کشورهای آسیای میانه تخم مرغ نطفه دار نژاد راس را در بسته بندی های مناسب صادراتی و تحت شرایط حمل و نقل ایمن در اختیار مشتریان خود قرار می دهد .این تخم مرغ ها که در واحد های مرغ مادر به تولید میرسند این تخم مرغ ها قبل از بسته بندی و ارسال مورد نظارت دقیق و گرید بندی قرار می گیرد و طبق دستورالعمل فنی مناسب به مقصد کشور های همسایه حمل می گردند تا در این پروسه دچار کمترین میزان افت هچ گردند.